REGULAMIN z dnia 1.07.2008 roku obowiązujący w wypożyczalni samochodów Lucas Car Rental

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) ma zastosowanie do umów najmu samochodów (zwanych dalej Umowami) zawieranych przez Lucas Car Rental Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej Wynajmującym), w ramach prowadzonej przez w/w spółkę wypożyczalni samochodów (zwanej dalej Wypożyczalnią)
 2. Jeżeli dana Umowa zawiera postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień Regulaminu wówczas regulacje wynikające z Umowy mają pierwszeństwo przed regulacjami wynikającymi z Regulaminu, z zastrzeżeniem, że postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień Regulaminu pod rygorem nieważności sporządzone muszą być w formie pisemnej.
 3. Osoba fizyczna może zostać Najemcą samochodu jeżeli spełnia następujące warunki:
  • ukończyła 25 rok życia
  • przedkłada ważny dowód osobisty lub paszport (obcokrajowiec),
  • przedkłada ważne (honorowane na terytorium RP) prawo jazdy (minimum kategorii B).
 4. Osoba prawna może zostać Najemcą samochodu jeżeli co najmniej jedna z osób fizycznych reprezentujących, zgodnie z zasadami reprezentacji danej osoby prawnej, osobę prawną, spełnia warunki określone w pkt.3 oraz przedłożony zostanie, wystawiony nie dalej jak 30 dni przed dniem zawarcia Umowy, wyciąg aktualny z KRS potwierdzający możliwość skutecznego zaciągania przez osoby reprezentujące daną osobę prawną zobowiązań w imieniu danej osoby prawnej.
 5. Najemca zobowiązany jest do wskazania w Umowie osoby (osób) która, spełniając wymóg ukończenia 25 roku życia oraz posiadania ważnego (honorowanego na terytorium RP) prawa jazdy (minimum kategorii B), prowadzić będzie wynajęty samochód. Wskazanie powyższe równoznaczne jest z oświadczeniem Najemcy, że wskazana osoba upoważniona jest przez Najemcę do prowadzenia wynajętego samochodu.
 6. Wskazanie, o którym mowa w pkt.5, osoby (osób) obejmować musi co najmniej: imię i nazwisko, numer pesel, numer dowodu osobistego lub paszportu (obcokrajowiec), numer prawa jazdy. Wynajmujący ma prawo domagać się przedłożenia oryginałów w/w dokumentów.
 7. Najemca może umożliwić prowadzenie wynajętego samochodu osobie nie wskazanej w Umowie dopiero po przedłożeniu w Wypożyczalni danych dotyczących danej osoby, zgodnie z zasadami określonymi w pkt.5 i 6 Regulaminu, oraz wyrażeniu przez Wynajmującego pisemnej zgody na prowadzenie wynajętego samochodu przez tą osobę.
 8. Wynajęty samochód nie może być bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego:
  • podnajęty lub w inny sposób udostępniony osobie trzeciej do używania,
  • kierowany przez osobę nie wskazaną przez Najemcę zgodnie z pkt.5, 6 i 7 Regulaminu
  • uczestniczyć w jazdach i treningach do jazd wyścigowych i konkursowych
  • używany jako rekwizyt
  • przeznaczany jako pojazd do nauki jazdy
  • wwożony lub używany na terytorium krajów pozaeuropejskich oraz Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny.
 9. Wynajmujący zabrania dokonywania wynajętym i w wynajętym samochodzie następujących czynności:
  • holowania lub popychania innych pojazdów i przyczep,
  • przekraczania dopuszczalnej ładowności lub przewożenia większej liczby pasażerów niż przewidziana w dowodzie rejestracyjnym,
  • przewożenia substancji żrących i trujących oraz mogących powodować korozję, zabrudzenie lub uszkodzenie jakiegokolwiek elementu samochodu,
  • przewożenia przedmiotów mogących uszkodzić lub zabrudzić jakikolwiek element samochodu, w tym w szczególności przedmiotów o ostrych krawędziach,
  • wykonywania przeróbek i zmian sprzecznych z określonymi przez producenta właściwościami samochodu,
  • palenia tytoniu w samochodzie,
  • wwożenia na lub wywożenia poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi.
 10. W czasie użytkowania wynajętego samochodu przez Najemcę, Najemca zobowiązany jest do zapewnienia:
  • posiadania przy sobie przez osobę prowadzącą wynajęty samochód ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego [ważne i honorowane na terytorium Polski prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie (jeśli jest wymagane)],
  • zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą przy jego opuszczaniu (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antywłamaniowych, alarmowych i zabezpieczających przed kradzieżą; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków), a na okres nocy pozostawiania samochodu w miejscu strzeżonym,
  • wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
  • stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
  • utrzymywania samochodu wewnątrz i z zewnątrz w należytej czystości.
 11. Jednostką rozliczeniową dla potrzeb Umowy jest okres 24 godzin (zwany dalej Dobą Najmu), stanowiący minimalny okres na jaki może być zawarta Umowa.
 12. Doba Najmu rozpoczyna się o godzinie wydania pojazdu w danym dniu kalendarzowym i trwa do upływu takiej samej godziny następnego dnia kalendarzowego. Zwrot pojazdu po upływie Doby Najmu powoduje powstanie po stronie Najemcy obowiązku zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu za całą rozpoczętą Dobę Najmu.
 13. Najemca zobowiązany jest uiścić czynsz najmu z góry za cały okres na jaki zawarto Umowę oraz złożyć kaucję w wysokości 1.000zł, stanowiącą zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z Umowy.
 14. Najemcy zwracającemu wynajęty samochód do Wypożyczalni, niezależnie od okresu jaki pozostał do końca Umowy, nie przysługuje roszczenie o zwrot całości lub części z uiszczonego czynszu najmu, jak również roszczenie o pomniejszenie należnego Wynajmującemu czynszu najmu.
 15. Wynajmujący nie wprowadza limitu kilometrów jakie wynajęty samochód może przejechać w ramach jednego Dnia Najmu lub w ramach Umowy, z zastrzeżeniem obowiązków Najemcy wynikających z zapisów zawartych w pkt.26 Regulaminu.
 16. W terminie wskazanym w Umowie Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód do Wypożyczalni.
 17. Przedłużenie określonego w Umowie okresu użytkowania wynajętego samochodu wymaga pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca winien zgłosić Wynajmującemu chęć przedłużenia okresu obowiązywania Umowy nie później niż 12 godzin przed upływem określonego w Umowie terminu zwrotu samochodu.
 18. Do zmiany Umowy polegającej na przedłużeniu jej obowiązywania na okres nie dłuższy niż 24 godziny wystarczające jest złożenie przez Najemcę i Wynajmującego stosownych oświadczeń drogą mailową lub faksem. Zmiana Umowy polegająca na przedłużeniu jej obowiązywania na okres dłuższy niż 24 godziny wymaga zawarcia stosownego aneksu w formy pisemnej.
 19. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania Umowy. W takim przypadku, niezależnie od oświadczeń składanych przez Najemcę, niezwrócenie wynajętego samochodu w terminie określonym w Umowie skutkuje prawem Wynajmującego do zastosowania zapisów Regulaminu dotyczących bezumownego przedłużenia przez Najemcę okresu użytkowania wynajętego samochodu.
 20. Niezwrócenie samochodu w ciągu 12 godzin po wygaśnięciu Umowy, traktowane jest przez Wynajmującego jako przywłaszczenie samochodu i zgłaszane Policji.
 21. Najemca zobowiązany jest zwrócić wynajęty samochód w stanie nie pogorszonym, poza pogorszeniem wynikającym z prawidłowej eksploatacji samochodu, w stosunku do stanu samochodu określonego w protokole odbioru samochodu przez Najemcę (zwanym dalej Protokołem Wydania). W powyższym zakresie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami:
  • usunięcia niezgodności stanu samochodu w momencie jego zwrotu do Wypożyczalni opisanego w Protokole Zwrotu, ze stanem opisanym w Protokole Wydania,
  • odszkodowania za nie wynikające z prawidłowej eksploatacji samochodu jego zużycie wewnątrz lub na zewnątrz (np. zabrudzenie tapicerki, uszkodzenie lusterka, drobne uszkodzenia elementów karoserii, uszkodzenie wewnętrznego wyposażenia samochodu itp.), nie objęte polisami ubezpieczeniowymi Wynajmującego lub co do którego zakład ubezpieczeń odmówił likwidacji szkody,
  • szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
  • przywrócenia samochodu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu
  • równymi odszkodowaniu za utratę wartości samochodu będącą skutkiem jego uszkodzenia, w sytuacji gdy do uszkodzenia doszło na skutek okoliczności zawinionych lub częściowo zawinionych przez Najemcę, osobę prowadzącą samochód lub osobę za którą najemca ponosi odpowiedzialność, w tym pasażera samochodu, albo za utratę wartości samochodu w wyniku użytkowania go niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie
  • usunięcia braków wyposażenia, części składowych i przynależności samochodu,
  • wynikającymi z zagubienia przez Najemcę dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa) lub kluczyków samochodu.
 22. W baku, zwracanego przez Najemcę samochodu, winna znajdować się taka sama ilość paliwa jaka, zgodnie z protokołem odbioru samochodu przez Najemcę, znajdowała się w momencie wydania samochodu Najemcy. Braki paliwa w przedmiotowym zakresie uzupełnione zostają przez Wynajmującego na koszt Najemcy, liczony wg stawek cen paliwa obowiązujących w dniu zwrotu samochodu na stacji benzynowej zlokalizowanej najbliżej Wypożyczalni
 23. Wynajmujący (osoby przez niego upoważnione) ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, Najemca zaś ma obowiązek umożliwiania przeprowadzania kontroli oraz udostępniania dokumentów.
 24. W przypadku gdy w wyniku kontroli, o której mowa w pkt.23, Wynajmujący stwierdzi niezgodność wykorzystywania samochodu lub jego stanu z warunkami określonymi w Umowie, wówczas ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 25. W wypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego w sytuacji o której mowa w pkt.24 oraz w wypadku zwłoki w zwrocie samochodu przez Najemcę, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu. W w/w sytuacjach Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego wskazania miejsca w którym znajduje się samochód oraz do bezzwłocznego zwrotu samochodu Wynajmującemu. Wynajmujący ma prawo żądać by zwrot samochodu nastąpił w miejscu znajdowania się samochodu w momencie rozwiązania Umowy lub w miejscu wskazanym przez Wynajmującego, znajdującym się na drodze pomiędzy miejscem znajdywania się samochodu w momencie rozwiązania Umowy, a Wypożyczalnią.
 26. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępniania Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądów okresowych przy wskazaniach licznika kilometrów podanych w Protokole Wydania (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym oraz zobowiązuje się każdorazowo informować Wynajmującego o zaistnieniu sytuacji w której stan licznika powoduje konieczność w/w udostępnienia samochodu Wynajmującemu. W razie nieudostępnienia samochodu do wykonania przeglądu lub udostępnienia przy wyższych niż określone w Protokole Wydania wskazaniach licznika kilometrów, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód).
 27. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii lub wypadku drogowego w okresie użytkowania samochodu przez Najemcę, Najemca ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tych okolicznościach Wynajmującego (tel. 731 87 87 87) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli awaria, w przypadku dalszego kontynuowania jazdy, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii. Najemca może naprawić samochód wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie warsztatu w którym naprawa ma być wykonana oraz zakresu naprawy. W w/w sytuacji Najemca zobowiązany jest do przedłożenia Wynajmującemu rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 28. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii, zwraca Najemcy poniesione przez niego koszty naprawy udokumentowane rachunkami lub fakturami VAT wystawionymi na Wynajmującego.
 29. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia lub wypadku w którym uczestniczył wynajęty samochód, z wyłączeniem sytuacji gdy szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
 30. W przypadku gdy wynajęty samochód uczestniczy w kolizji w wyniku której nastąpiła szkoda, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji celem spisania policyjnego protokołu z miejsca zdarzenia, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu (tel. 731 87 87 87), a w sytuacji niemożności dalszego kontynuowania jazdy do postępowania według otrzymanych od niego instrukcji.
 31. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do bezzwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym (tel. 731 87 87 87) i postępowania według otrzymanych od niego instrukcji.
 32. W razie powstania szkody polegającej na uszkodzeniu wynajętego samochodu Najemca, niezależnie od obowiązków wskazanych w pkt. 30 i 31, zobowiązany jest:
  • zapobiec zwiększeniu się szkody
  • nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy i nie podejmować napraw,
  • odnotować, w razie kolizji z innym pojazdem, dane dotyczące tego pojazdu, osoby kierującej tym pojazdem a także numer polisy, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 33. W razie utraty dokumentów wynajętego samochodu (dowód rejestracyjny lub karta pojazdu) lub kluczyków samochodowych bądź kluczyków lub innych urządzeń służących do uruchamiania zabezpieczeń pojazd przed kradzieżą, Najemca zobowiązany jest z należytą starannością zabezpieczyć samochód przed kradzieżą oraz bezzwłocznie skontaktować się z Wynajmującym (tel. 731 87 87 87) i postępowania według otrzymanych od niego instrukcji.
 34. Wynajęty samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC i AC, zwalniający, z wyjątkiem przewidzianych w Regulaminie kar umownych oraz obowiązków zwrotu kosztów lub pokrycia strat, Najemcę oraz upoważnioną przez Najemcę osobę prowadzącą samochód, od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem szkód:
  • których wartość nie przekracza 500 zł, ograniczenie to nie dotyczy uszkodzeń wnętrza samochodu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej,
  • spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Najemcę lub upoważnioną przez Najemcę osobę prowadzącą samochód lub nim dysponującą,
  • powstałych podczas prowadzenia samochodu przez Najemcę lub upoważnioną przez Najemcę osobę:
   • o w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub
   • o bez uprawnień do kierowania wynajętym samochodem, wymaganych prawem kraju zajścia wypadku ubezpieczeniowego, lub
   • o gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub poniosła śmierć,
  • spowodowanych działaniami wojennymi oraz zaistniałych gdy samochód czynnie uczestniczył w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub innych podobnych zdarzeniach,
  • powstałych podczas używania samochody jako narzędzia przestępstwa przez Najemcę lub inną osobę upoważnioną przez Najemcę do korzystania lub rozporządzania samochodem,
  • eksploatacyjnych
  • powstałych w następstwie użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu.
 35. Najemca na zasadzie ryzyka ponosi względem Wynajmującego odpowiedzialność za działania i zaniechania osób upoważnionych przez Najemcę do prowadzenia samochodu lub dysponowania samochodem.
 36. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich opłat i kar, pozostających w bezpośrednim związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Najemcę wynajętego samochodu, choćby w/w obciążenia w myśl odpowiednich przepisów dotyczyły właściciela wynajętego samochodu. Powyższe postanowienie wywołuje co do Najemcy skutki określone w art. 392 kodeksu cywilnego.
 37. Wynajmujący ma prawo domagać się od Najemcy, w wyszczególnionych w pkt.38 przypadkach, zapłaty kar umownych, za każde ze zdarzeń niezależnie, w wysokości określonej w pkt.38.
 38. Wynajmujący ma prawo do dochodzenia od Najemcy następujących kar umownych:
  • 800zł - za zwrot samochodu bez dowodu rejestracyjnego,
  • 500zł - za zwrot samochodu bez polisy ubezpieczeniowej,
  • 500zł - za zwrot samochodu bez tablicy rejestracyjnej,
  • 500zł - za zwrot samochodu bez naklejki rejestracyjnej na szybie,
  • 500zł - za zwrot samochodu bez kluczyka,
  • 500zł - za zwrot samochodu bez pilota,
  • 1.000zł - za zwrot samochodu zabrudzonego substancją żrącą, trującą, mogącą powodować korozję lub substancją bardzo trudno usuwalną,
  • 1.000zł - niezależnie za każdą z okoliczności wyszczególnionych w pkt.8 ppkt. b do e,
  • 1.000zł - za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy przebywania samochodu na terytorium krajów o których mowa w pkt.8 ppkt.f,
  • 1.000zł - niezależnie za każdą z okoliczności wyszczególnionych w pkt.9 ppkt. a do g,
  • 500zł - niezależnie za niedopełnienie każdego z obowiązków wyszczególnionych w pkt.10 ppkt. a do e,
  • 15.000zł - za utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby upoważnionej przez Najemcę do prowadzenia samochodu lub dysponowania samochodem,
  • 1.000zł - za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy bezumownego użytkowania samochodu przez Najemcę, po wynikającym z Umowy terminie zwrotu samochodu,
  • 1.000zł - niezależnie za niedopełnienie każdego z obowiązków opisanych w pkt.30 i 31,
  • 1.000zł - za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy kierowania samochodem przez osobę nie wskazaną przez Najemcę zgodnie z pkt.5, 6 i 7 Regulaminu.
  • 800zł - za uszkodzenie samochodu w wyniku okoliczności zawinionych lub częściowo zawinionych przez Najemcę, osobę prowadzącą samochód lub osobę za którą Najemca ponosi odpowiedzialność, w tym pasażera samochodu
 39. Niezależnie od prawa do domagania się zapłaty kar umownych, Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia od Najemcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
 40. Zwrot kaucji następuje nie później niż w ciągu 7 dni po zwrocie samochodu Wynajmującemu i podpisaniu przez Najemcę Protokołu Zwrotu, z zastrzeżeniem prawa Wynajmującego do przeznaczenia kaucji w całości lub części na zaspokojenie roszczeń o których mowa w pkt.13.
 41. W sytuacji gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie wymontowania, podmiany lub uszkodzenia części składowych, przynależności lub wyposażenia wynajętego samochodu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo zwrotu kaucji w ciągu 7 dni od dnia ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości Wynajmującego w zakresie w/w podejrzenia.
 42. Każdorazowo w sytuacji gdy Wynajmujący nie zwróci Najemcy kaucji w terminie określonym w Regulaminie, zobowiązany jest pisemnie poinformować Najemcę o przyczynach opóźnienia lub odmowie zwrotu całości lub części kaucji.
 43. W przypadku gdy Umowa obejmuje także wyposażenie dodatkowe, kwota kaucji, o której mowa w pkt.13, ulega podwyższeniu za każdy element wyposażenia dodatkowego niezależnie, w tym:
  • za nawigację GPS - o 600zł,
  • za każdą sztukę telefonu komórkowego - o 300zł.
 44. Wysokość czynszu najmu dla potrzeb Umowy ustalana jest zgodnie z cennikiem obowiązującym w Wypożyczalni w dniu zawarcia Umowy.
 45. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2008 roku.
O nasSamochodyCennikWynajem długoterminowyAkcesoriaLinkiRezerwacjaWarunki wynajmuUsługi dodatkoweBlogKontakt
61-515 Poznań, ul. 28 czerwca 1956r nr 175/4
gsm: 731 87 87 87